عضویت

در سایت

عضویت عادی

عضویت عادی در سایت شورای مرکزی کانون های کارآفرینی کشور
رایگان سالانه
  • اطلاع رسانی از رویدادهای ملی و بین المللی
  • تا 30% تخفیف در ثبت نام رویدادها
  • دسترسی به مقالات و مطالب ویژه اعضا
عضویت آزاد

عضویت کارآفرینان برتر

عضویت کارآفرینان برتر در سایت شورای مرکزی کانون های کارآفرینی کشور
ریال 5/000/000 سالانه
  • اطلاع رسانی از رویدادهای ملی و بین المللی
  • تا 30% تخفیف در ثبت نام رویدادها
  • دسترسی به مقالات و مطالب ویژه اعضا
عضویت ویژه