مراکز مشاوره کارافرینی استانها

مشخصات مراکز مشاوره کارآفرینی استان های سراسر کشور

ردیفاستانتعدادشهرنام کافه کارآفرینیمشخصات راهبر کافهتلفنآدرسﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز
1آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ1تبریزمجموعه استارت آپی و کافه کارآفرینی آرتانسولماز حضرت قلی زاد09365968600تبریز، خیابان امام خمینی، ایستگاه میدان قدس، کوچه شهید علی پور، بن بست اول، درب آخر، پلاک 1/00897/12/20

مشخصات کافه کارآفرینی کشور به تفکیک استان

ردیفاستانتعدادشهرنام کافه کارآفرینیمشخصات راهبر کافهتلفنآدرسﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز
1آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ1تبریزمجموعه استارت آپی و کافه کارآفرینی آرتانسولماز حضرت قلی زاد09365968600تبریز، خیابان امام خمینی، ایستگاه میدان قدس، کوچه شهید علی پور، بن بست اول، درب آخر، پلاک 1/00897/12/20