اخبار

برگزاری روز مزرعه به کوشش مرکز جهاد کشاورزی دهستان سراب

گردهمایی فوق با حضور کارشناسان اداره ترویج و روابط عمومی مدیریت شهرستان،سرپرست و کارشناسان مرکز جهاد دهستان،کارشناسان مراکز جهاد کوزران،الهیارخانی و میاندربند و همچنین کشاورزان پیشرو منطقه در مزرعه ذرت متعلق به آقای سجاد سنجابی واقع در روستای قزقبری از توابع دهستان برگزار گردید،که در این میان از مزایای کشت دوم ذرت،عدم جارسوزی بقایای کشت […]ادامه مطلب .